Bilina Info | Rubrika: Bílina | 8.10.2015

OU HrobčiceTisková zpráva, Hrobčice, 8. října 2015

"Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek o pořádní a průběh akcí typu technopárty a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku"

 

Zastupitelstvo obce Hrobčice na svém posledním jednání 24. září se usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku o stanovení podmínek o pořádní a průběh akcí typu technopárty a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním.

„Předmětem této vyhlášky je regulaci činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, a stanovení opatření směřujících k ochraně před následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na zájmech chráněných obcí jako územním samosprávným celkem, a to zejména stanovením povinností pro pořádání a průběh akcí typu technopárty,“ říká starosta obce Hrobčice Jana Syslová.

Hlavní cílem vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádkujako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce a k vytváření příznivých podmínek pro život v obci. „Akcí typu technopárty se pro účely této vyhlášky rozumí veřejnosti přístupná hudební produkce vyznačující se hlasitou hudbou, včetně hudby reprodukované, jejímž účelem je zejména poslech hudby a tanec, s předpokládanou účastí nejméně 50 osob, která od svého zahájení do svého ukončení, včetně přestávek a přerušení, přesáhne dobu 24 hodin, při ketré může docházet k obtěžování jiných osob nad míru přiměřenou poměrům, zejména hlukem, prachem, světlem, nebo vibracemi,“ doplňuje starosta Syslová.

Organizátorem akce je osoba, která akci pořádá a která podala oznámení o konání. Pokud oznámení není učiněno, považuje se za organizátora osoba, která zajistila právo užívat pozemek nebo stavbu, kde se má akce konat.

Vymezení místa pro konání akce

Akce, kterých se účastní od 50 do 249 osob, je zakázáno konat v zastavěném území obce

Akce, kterých se účastní od 250 do 699 osob, je zakázáno konat v zastavěném území obce a navíc 350 metrů od jakékoliv obytné stavby

Akce, kterých se účastní 700 a více osob, je zakázáno konat v zastavěném území obce a navíc 700 metrů od jakékoliv obytné stavby

Vymezení času pro konání

Organizátor je akci povinen přerušit na dobu od 22.00 do 7.00 hodin. Tím není dotčen zákaz rušení nočního klidu vyplývající ze zákona.

„Organizátor je povinen nejméně 30 dní před konáním akce doručit oznámení o konání akce na území obce Obecnímu úřadu Hrobčice. Touto úpravou nejsou dotčeny povinnosti stanovené pořadatelům a organizátorům dle zvláštních právních předpisů. Oznámení musí obsahovat například: identifikační a kontaktní údaje organizátora, dobu a místo konání akce, včetně údaje o jejím počátku a ukončení a včetně údaje o případených přerušení a přestávkách, předpokládaný počet účastník této akce, počet osob zajišťující pořadatelskou službu a způsobe jejich označení a další body, které jsou uvedeny ve vyhlášce,“ říká starostka obce Hrobčice Jana Syslová.

Kompletní znění vyhlášky "Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek o pořádní a průběh akcí typu technopárty a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku" naleznete na webových stránkách: www.hrobcice.cz

Techno party Hrobčice 1Techno party Hrobčice 3Techno party Hrobčice 2


lb


Ostatní